Endringer Compensatio 2016

Ny kontroll og beregningsversjon 16.0.3

Oppdaterte skattesatser.

Fra 2015 er toppskatt avviklet og trinnskatt innført samtidig med en reduksjon i alminnelig skattesats, (ned fra 27% i 2015 til 25% i 2016).

Se: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2016/Artikler/Trinnskatt/

 Oppdatert fradragssatser mange steder.

Alle fremtidig inntektstapssaker må beregnes på nytt og deretter må skatteulempe beregnes på nytt.

 Levealder for skadelidt

På grunn av endring i beregningsmetoden for menerstatning, etter Oslo tingretts dom den 10.09.15 i sak 15-012190TVI-OTIR, kan de siste SSB tabellene benyttes istedenfor RTV-tabellene. Dette kan medføre at skadelidte som ble registrert i systemet for et år eller to tilbake, kan risikere å få økt levealder mens saken behandles, eksempelvis økes levealderen fra 81 til 82 år for menn og fra 83 til 84 for kvinner. Se nedenfor for forklaring:

Fra 2013 til 2014 økte forventet levealder ved fødselen med 0,5 år for kvinner og 0,4 år for menn. https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode/

(Dette gjelder bare for erstatning etter skadeerstatningsloven §3-1 og ikke yrkesskade og barneerstatning)

 Endring i skadeerstatningsloven §3-2 menerstatning fra 01.01.2016,

(ingen innvirkning i Compensatio)

Prognoser om forkortet levetid som følge av den ansvarsbetingende hendelsen skal ikke vektlegges ved fastsettelsen av erstatningen.